Отишла Љуба кај тетка је

Otishla Ljuba kaj tetka je

Отишла Љуба кај тетка је

Отишла Љуба кај тетка је,
на љупење кочање.

Љупеле дури љупеле,
легнале да си преспијат.

Легнале да си преспијат,
викнала Љуба, треснала:
- Тето ле, жити теткина!

Тето ле, жити теткина,
запали ја ламбата.

Запали га ламбата,
да го видим кој беше,
тој што ме фати за нога,
за нога, за коленото,
погоре, подебелото.

Otishla Ljuba kaj tetka je

Otishla Ljuba kaj tetka je,
na ljupenje kochanje.

Ljupele duri ljupele,
legnale da si prespijat.

Legnale da si prespijat,
viknala Ljuba, tresnala:
- Teto le, zhiti tetkina!

Teto le, zhiti tetkina,
zapali ja lambata.

Zapali ga lambata,
da go vidim koj beshe,
toj shto me fati za noga,
za noga, za kolenoto,
pogore, podebeloto.Date added: 18.02.2013
Popularity: 3356
Rating: 4.25 from 4 votes