Тодоро, либе Тодоро

Todoro, libe Todoro

Тодоро, либе Тодоро

- Тодоро, либе Тодоро,
прва мори изгоро,
доста игра, Тодоро,
доста игра на оро.

Ајде појди, Тодоро,
ајде појди, изгоро,
прашај ја ле мајка ти
дал' те дава за мене.

- И да ја прашам, лудо бре,
знам фајде си нема,
мајка мене ме искара
и за тебе не ме дава.

Сношти мајка те виде,
со Невена стоеше,
со Невена стоеше,
Невена ја грлеше,
со Невена стоеше,
Невена ја љубеше.

Todoro, libe Todoro

- Todoro, libe Todoro,
prva mori izgoro,
dosta igra, Todoro,
dosta igra na oro.

Ajde pojdi, Todoro,
ajde pojdi, izgoro,
prashaj ja le majka ti
dal' te dava za mene.

- I da ja prasham, ludo bre,
znam fajde si nema,
majka mene me iskara
i za tebe ne me dava.

Snoshti majka te vide,
so Nevena stoeshe,
so Nevena stoeshe,
Nevena ja grleshe,
so Nevena stoeshe,
Nevena ja ljubeshe.Date added: 21.02.2013
Popularity: 3501
Rating: 4.14 from 7 votes