Усни румени

Usni rumeni

Усни румени

Јас поминав, момче, сношти крај тебе
и посакав, лудо, да си со мене.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

Сал јадови, момче, душа пламнаа,
три години, либе, век создадоа.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

Ако ми кажеш ти, момче, зборој сакани,
ако ми ветиш ти, либе, љубов без рани.
Усни румени, лице белина,
кој ли сега, мило либе, нив ги бакнува?

Usni rumeni

Jas pominav, momche, snoshti kraj tebe
i posakav, ludo, da si so mene.
Usni rumeni, lice belina,
koj li sega, milo libe, niv gi baknuva?

Sal jadovi, momche, dusha plamnaa,
tri godini, libe, vek sozdadoa.
Usni rumeni, lice belina,
koj li sega, milo libe, niv gi baknuva?

Ako mi kazhesh ti, momche, zboroj sakani,
ako mi vetish ti, libe, ljubov bez rani.
Usni rumeni, lice belina,
koj li sega, milo libe, niv gi baknuva?Date added: 21.02.2013
Popularity: 3881
Rating: 4.67 from 12 votes