Запеало славеј пиле

Zapealo slavej pile

Запеало славеј пиле

Запеало славеј пиле
на баремот, под пенџери.
Го разбуди малој моме,
уплакано, нажалено.

Проговара малој моме:
- Не пеј пиле толку рано,
саноќ сум си проплакала
и пред зора сум заспала.

Три ноќи сум проплакала,
мојто либе испраќала.
Тој ми појде на туѓина,
на туѓина, на печалба.
Пред да појде, ми нарача
да го чекам пет години.

Zapealo slavej pile

Zapealo slavej pile
na baremot, pod pendzheri.
Go razbudi maloj mome,
uplakano, nazhaleno.

Progovara maloj mome:
- Ne pej pile tolku rano,
sanokj sum si proplakala
i pred zora sum zaspala.

Tri nokji sum proplakala,
mojto libe isprakjala.
Toj mi pojde na tugjina,
na tugjina, na pechalba.
Pred da pojde, mi naracha
da go chekam pet godini.Date added: 07.04.2013
Popularity: 3861
Rating: 4.79 from 14 votes