Славеј пее на трендафил

Slavej pee na trendafil

Славеј пее на трендафил

Славеј пее на трендафил,
Донка спие крај пенџере.
- Немој пиле, не пеј рано,
тежок сон сум сонувало.

- Јас ти пеам, јас те будам,
голем абер јас ти носам,
од туѓина, од јабана,
од твоето верно либе.

- Немој пиле, не ме лажи,
мојто либе не се враќа.
Сонот тежок јас го видов
дека друга тој си љуби.

- Не верувај, сонот лаже,
твојто либе веќе иде,
да те љуби, да те гушка
и со тебе век векува.

Slavej pee na trendafil

Slavej pee na trendafil,
Donka spie kraj pendzhere.
- Nemoj pile, ne pej rano,
tezhok son sum sonuvalo.

- Jas ti peam, jas te budam,
golem aber jas ti nosam,
od tugjina, od jabana,
od tvoeto verno libe.

- Nemoj pile, ne me lazhi,
mojto libe ne se vrakja.
Sonot tezhok jas go vidov
deka druga toj si ljubi.

- Ne veruvaj, sonot lazhe,
tvojto libe vekje ide,
da te ljubi, da te gushka
i so tebe vek vekuva.Date added: 09.04.2013
Popularity: 2178
Rating: 4.5 from 4 votes