Јана мома

Jana moma

Јана мома

Јана лична самовила,
бело лице си покрила,
бело лице си покрила,
сини очи насолзила.

На небо ѕвезди килим ткаеа,
на душа ѝ тага плетеа,
оти Јана мома спремаа
другому да ја даваат.

Само една желба голема,
стиска срце како карпа мермерна,
да го види либето што го милува.
Сите солзи што ги пророни,
да се сторат бели птици, гулаби,
да му кажат: - „Мома е Јана убава“.

Јана лична самовила,
болна лежи во постела,
гради бели милува,
гледа слика Стојанова.

На небо ѕвезди килим ткаеа,
на душа ѝ тага плетеа,
оти Јана мома спремаа
другому да ја даваат.

Само една желба голема,
стиска срце како карпа мермерна,
да го види либето што го милува.
Сите солзи што ги пророни,
да се сторат бели птици, гулаби,
да му кажат: - „Мома е Јана убава“.
Да му кажат: - „По него Јана умира“.

Jana moma

Jana lichna samovila,
belo lice si pokrila,
belo lice si pokrila,
sini ochi nasolzila.

Na nebo dzvezdi kilim tkaea,
na dusha ì taga pletea,
oti Jana moma spremaa
drugomu da ja davaat.

Samo edna zhelba golema,
stiska srce kako karpa mermerna,
da go vidi libeto shto go miluva.
Site solzi shto gi proroni,
da se storat beli ptici, gulabi,
da mu kazhat: - „Moma e Jana ubava“.

Jana lichna samovila,
bolna lezhi vo postela,
gradi beli miluva,
gleda slika Stojanova.

Na nebo dzvezdi kilim tkaea,
na dusha ì taga pletea,
oti Jana moma spremaa
drugomu da ja davaat.

Samo edna zhelba golema,
stiska srce kako karpa mermerna,
da go vidi libeto shto go miluva.
Site solzi shto gi proroni,
da se storat beli ptici, gulabi,
da mu kazhat: - „Moma e Jana ubava“.
Da mu kazhat: - „Po nego Jana umira“.Date added: 14.04.2013
Popularity: 4017
Rating: 3.71 from 7 votes