Стојан си стадо пасеше

Stojan si stado paseshe

Стојан си стадо пасеше

Стојан си стадо пасеше
горе на Пирин Планина.
Меден си кавал свиреше,
свиреше, уз кавал збореше.

- Стојане, море, овчаре,
девет години си овчар,
никому беда не стори,
но вчера беда направи.

На паша јагне не даде,
а паша ми се закани:
мајка ми ќе ја заколе,
татко ми ќе го погуби,
сестра ми ќе ја потурчи,
а либе ќе ми заљуби.

Stojan si stado paseshe

Stojan si stado paseshe
gore na Pirin Planina.
Meden si kaval svireshe,
svireshe, uz kaval zboreshe.

- Stojane, more, ovchare,
devet godini si ovchar,
nikomu beda ne stori,
no vchera beda napravi.

Na pasha jagne ne dade,
a pasha mi se zakani:
majka mi kje ja zakole,
tatko mi kje go pogubi,
sestra mi kje ja poturchi,
a libe kje mi zaljubi.Date added: 14.04.2013
Popularity: 3762
Rating: 4.89 from 18 votes