Празник љубовен

Praznik ljuboven

Празник љубовен

Твоите усни слатки како јаболко,
прават да не спијам.
Твоите очи како море длабоко,
само јас можам да ги препливам.

Јас сум облак што го крие сонцето,
кога те допирам.
Ти си цвеќе што ми расте в' срцето,
божји дар, роса што ја собирам.

Празник љубовен, секој ден е за мене,
дали може вечно да се сакаме?
Коси распушти, силен оган запали,
нека одат сите лоши мисли.

Добро знаеш каде ти е местото,
тука во душата.
Тука ти е царството и престолот,
за нас пак ќе ја кренам чашата.

Празник љубовен, секој ден е за мене,
дали може вечно да се сакаме?
Коси распушти, силен оган запали,
нека одат сите лоши мисли.

Praznik ljuboven

Tvoite usni slatki kako jabolko,
pravat da ne spijam.
Tvoite ochi kako more dlaboko,
samo jas mozham da gi preplivam.

Jas sum oblak shto go krie sonceto,
koga te dopiram.
Ti si cvekje shto mi raste v' srceto,
bozhji dar, rosa shto ja sobiram.

Praznik ljuboven, sekoj den e za mene,
dali mozhe vechno da se sakame?
Kosi raspushti, silen ogan zapali,
neka odat site loshi misli.

Dobro znaesh kade ti e mestoto,
tuka vo dushata.
Tuka ti e carstvoto i prestolot,
za nas pak kje ja krenam chashata.

Praznik ljuboven, sekoj den e za mene,
dali mozhe vechno da se sakame?
Kosi raspushti, silen ogan zapali,
neka odat site loshi misli.Date added: 28.04.2013
Popularity: 3156
Rating: 4.54 from 13 votes