Јоване море, Јоване

Jovane more, Jovane

Јоване море, Јоване

- Јоване море, Јоване
чаршија збори за тебе
дека си добро мајсторче,
мајсторче, добро терзивче.

Еве ти свила коприна,
фустанот да ми сошиеш.
Ако ми грешиш мерката,
дуќанот ќе ти запалам,
со него ти да изгориш
и твоите лични чираци.

- Коконо, мори коконо,
коконо лична, убава,
мерката ти е земена
уште пред две-три недели.

Кога од бања идеше,
сенка во дуќан паѓаше,
тогаш ти мерка зедовме.

Jovane more, Jovane

- Jovane more, Jovane
charshija zbori za tebe
deka si dobro majstorche,
majstorche, dobro terzivche.

Eve ti svila koprina,
fustanot da mi soshiesh.
Ako mi greshish merkata,
dukjanot kje ti zapalam,
so nego ti da izgorish
i tvoite lichni chiraci.

- Kokono, mori kokono,
kokono lichna, ubava,
merkata ti e zemena
ushte pred dve-tri nedeli.

Koga od banja ideshe,
senka vo dukjan pagjashe,
togash ti merka zedovme.



Date added: 02.06.2013
Popularity: 11329
Rating: 4.63 from 43 votes