Променила ми се Пандура девојка

Promenila mi se Pandura devojka

Променила ми се Пандура девојка

Променила ми се, мамо, Пандура девојка,
лани на Велигден, мила мамо,
сега на Ѓурѓовден.
 
- Пусто останало, мамо, новото меанче,
што го направија, мила мамо,
спроти наш'та куќа.
Спроти нашта куќа, мила мамо,
спроти наши чардак.
 
Да не можам, мамо, на чардак д' излезам,
во двор да прошетам, мила мамо, во 'изба да влезам
вино да наточам, мила мамо, и лута ракија.
 
Вино да наточам, мамо, и лута ракија,
гости да пречекам, мила мамо, твојте мили браќа,
патем и шуревци, мила мамо, мои мили вујчеви.

Promenila mi se Pandura devojka

Promenila mi se, mamo, Pandura devojka,
lani na Veligden, mila mamo,
sega na Gjurgjovden.
 
- Pusto ostanalo, mamo, novoto meanche,
shto go napravija, mila mamo,
sproti nash'ta kukja.
Sproti nashta kukja, mila mamo,
sproti nashi chardak.
 
Da ne mozham, mamo, na chardak d' izlezam,
vo dvor da proshetam, mila mamo, vo 'izba da vlezam
vino da natocham, mila mamo, i luta rakija.
 
Vino da natocham, mamo, i luta rakija,
gosti da prechekam, mila mamo, tvojte mili brakja,
patem i shurevci, mila mamo, moi mili vujchevi.Date added: 13.06.2013
Popularity: 4417
Rating: 4.06 from 16 votes