Ангелино, малој моме

Angelino, maloj mome

Ангелино, малој моме

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли црните очи?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде не се цреши да ги купиш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли белото лице?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде не е симит да го јадеш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли тенката снага?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
не е вита ела да ја сечеш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
дали вечер стројник да ти пратам?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде и да пратиш, фајде немаш.
Море, јас сум, лудо, посвшено,
ајде во недела свадба ќе ми прават. 

Angelino, maloj mome

- Angelino, maloj mome,
ajde Angelino, maloj mome,
ajde prodavash li crnite ochi?

- A bre ludo, adzhamija,
ajde a bre ludo, adzhamija,
ajde ne se creshi da gi kupish.

- Angelino, maloj mome,
ajde Angelino, maloj mome,
ajde prodavash li beloto lice?

- A bre ludo, adzhamija,
ajde a bre ludo, adzhamija,
ajde ne e simit da go jadesh.

- Angelino, maloj mome,
ajde Angelino, maloj mome,
ajde prodavash li tenkata snaga?

- A bre ludo, adzhamija,
ajde a bre ludo, adzhamija,
ne e vita ela da ja sechesh.

- Angelino, maloj mome,
ajde Angelino, maloj mome,
dali vecher strojnik da ti pratam?

- A bre ludo, adzhamija,
ajde a bre ludo, adzhamija,
ajde i da pratish, fajde nemash.
More, jas sum, ludo, posvsheno,
ajde vo nedela svadba kje mi pravat. Date added: 25.11.2013
Popularity: 3509
Rating: 4.2 from 5 votes