Стојне бре, Стојне

Stojne bre, Stojne

Стојне бре, Стојне

Стојне бре, Стојне, убаво моме,
што ти е вино мори црвено?

Што ти е вино црвено, Стојне,
што ти е лута, мори, ракија?

Дали си моме сама копала,
ил' си аргати мори викала?

Еј море, лудо, аџамија џанам,
не сум го сама море копала.

Јас сум аргати викала лудо,
млади девојки, море беќари.

Затој е вино црвено, лудо,
зато је лута море ракија.

Stojne bre, Stojne

Stojne bre, Stojne, ubavo mome,
shto ti e vino mori crveno?

Shto ti e vino crveno, Stojne,
shto ti e luta, mori, rakija?

Dali si mome sama kopala,
il' si argati mori vikala?

Ej more, ludo, adzhamija dzhanam,
ne sum go sama more kopala.

Jas sum argati vikala ludo,
mladi devojki, more bekjari.

Zatoj e vino crveno, ludo,
zato je luta more rakija.Date added: 08.06.2009
Popularity: 7190
Rating: 4.13 from 8 votes