Легнала мома, заспала

Legnala moma, zaspala

Легнала мома, заспала

Легнала мома, заспала, леле џанам,
во таа мала градина,
во таа мала градина,
под тоа дрво маслинка.

Поддувнал Југот од море, леле џанам,
скрши ми гранка маслинка,
скрши ми гранка маслинка,
удри ми моме по лице.

- Оф леле, Боже, до бога, леле џанам,
што добро бев си заспала,
што добро бев си заспала,
што добар сон сум сонила.

Три луди, млади, над мене, леле џанам,
едно ми прстен менваше,
други ми цвеќе береше,
трето ми лице љубеше.

Тоа што прстен менваше, леле џанам,
низ прстен да го поминат.
Тоа што цвеќе береше,
како цвеќе да вене.
Тоа што лице љубеше, леле џанам,
тоа што лице љубеше,
дај ми го, Боже, пред мене,
со него век да векувам. 

Legnala moma, zaspala

Legnala moma, zaspala, lele dzhanam,
vo taa mala gradina,
vo taa mala gradina,
pod toa drvo maslinka.

Podduvnal Jugot od more, lele dzhanam,
skrshi mi granka maslinka,
skrshi mi granka maslinka,
udri mi mome po lice.

- Of lele, Bozhe, do boga, lele dzhanam,
shto dobro bev si zaspala,
shto dobro bev si zaspala,
shto dobar son sum sonila.

Tri ludi, mladi, nad mene, lele dzhanam,
edno mi prsten menvashe,
drugi mi cvekje bereshe,
treto mi lice ljubeshe.

Toa shto prsten menvashe, lele dzhanam,
niz prsten da go pominat.
Toa shto cvekje bereshe,
kako cvekje da vene.
Toa shto lice ljubeshe, lele dzhanam,
toa shto lice ljubeshe,
daj mi go, Bozhe, pred mene,
so nego vek da vekuvam. Date added: 29.11.2013
Popularity: 3186
Rating: 4.44 from 9 votes