Песна за бабата Митра

Pesna za babata Mitra

Песна за бабата Митра

Таму крај Вардар, неготинско поле,
бој се започна, бој нерамен,
германци бегаат, возови палат,
пламен се дига дури до небо.

Во манастирот Св. Ѓорѓија,
ги затвориле партизаните
и така нешто на германски јазик,
тие збореја да ги запалат.

Тоа го слушна бабата Митра
и скришум пошла кај партизаните,
порти отворила со двете крила:
- Бегајте пилци в' гора зелена.

Клетите фашисти бензин фрлија
и зрно кибрит на старата,
пламен се дига, баба Митра гори,
на место дваесет партизани.

Pesna za babata Mitra

Tamu kraj Vardar, negotinsko pole,
boj se zapochna, boj neramen,
germanci begaat, vozovi palat,
plamen se diga duri do nebo.

Vo manastirot Sv. Gjorgjija,
gi zatvorile partizanite
i taka neshto na germanski jazik,
tie zboreja da gi zapalat.

Toa go slushna babata Mitra
i skrishum poshla kaj partizanite,
porti otvorila so dvete krila:
- Begajte pilci v' gora zelena.

Kletite fashisti benzin frlija
i zrno kibrit na starata,
plamen se diga, baba Mitra gori,
na mesto dvaeset partizani.Date added: 23.02.2014
Popularity: 4088
Rating: 3.64 from 11 votes