Митра низ двори шеташе

Mitra niz dvori shetashe

Митра низ двори шеташе

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ај да му се скрши ралото,
ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ај да му пукне волчето,
ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Кога се Јана родила,
мајка ѝ магија сторила,
живо пиле в' оган фрлила.

- Како што се врти пилето,
така да се вртат ергени
по наш'та Јана убава. 

Mitra niz dvori shetashe

Mitra niz dvori shetashe,
ramna si snaga krsheshe
i luto aga kolneshe:

- Ajde da mi dojde agata,
da mi pomine tagata.

Mitra niz dvori shetashe,
ramna si snaga krsheshe
i luto aga kolneshe:

- Aj da mu se skrshi raloto,
ajde da mi dojde agata,
da mi pomine tagata.

Mitra niz dvori shetashe,
ramna si snaga krsheshe
i luto aga kolneshe:

- Aj da mu pukne volcheto,
ajde da mi dojde agata,
da mi pomine tagata.

Koga se Jana rodila,
majka ì magija storila,
zhivo pile v' ogan frlila.

- Kako shto se vrti pileto,
taka da se vrtat ergeni
po nash'ta Jana ubava. Date added: 23.02.2014
Popularity: 3525
Rating: 4.5 from 6 votes