Каде се чуло, видело

Kade se chulo, videlo

Каде се чуло, видело

Каде се чуло видело,
владика турчин да стани,
владика турчин да стани, јамди аман,
за едно лице набелено.

За едно лице набелено
и едни нокти к'носани,
за едно лице набелено, јамди аман,
и едни нокти к'носани.

Сите ми одат чаршија,
владика оди на бербер,
владика оди на бербер, јамди аман,
брадата да му избричат.

Кога му брада бричеа,
деведесет очи гледаа,
деведесет очи гледаа, јамди аман,
сто и педесет кандила светеа.

Сите ми одат на црква,
владика оди в џамија,
владика оди в џамија, јамди аман,
да си ја мени верата.

Кога му вера менуваа,
сто и педесет оџи пееа,
сто и педесет оџи пееа, јамди аман,
деведесет кандила гореа.

Убаво име му дадоа,
Асан делија потурчен,
Асан делија потурчен, јамди аман,
што си ја мени верата.

Kade se chulo, videlo

Kade se chulo videlo,
vladika turchin da stani,
vladika turchin da stani, jamdi aman,
za edno lice nabeleno.

Za edno lice nabeleno
i edni nokti k'nosani,
za edno lice nabeleno, jamdi aman,
i edni nokti k'nosani.

Site mi odat charshija,
vladika odi na berber,
vladika odi na berber, jamdi aman,
bradata da mu izbrichat.

Koga mu brada brichea,
devedeset ochi gledaa,
devedeset ochi gledaa, jamdi aman,
sto i pedeset kandila svetea.

Site mi odat na crkva,
vladika odi v dzhamija,
vladika odi v dzhamija, jamdi aman,
da si ja meni verata.

Koga mu vera menuvaa,
sto i pedeset odzhi peea,
sto i pedeset odzhi peea, jamdi aman,
devedeset kandila gorea.

Ubavo ime mu dadoa,
Asan delija poturchen,
Asan delija poturchen, jamdi aman,
shto si ja meni verata.Date added: 01.03.2014
Popularity: 4329
Rating: 4.73 from 11 votes