Во борба македонски народе

Vo borba makedonski narode

Во борба македонски народе

Со векови окованa во пранги,
под ропство пишти Македонија,
појќе не трпиме бесчесни лаги,
во бој последен борци влегоа!

Во борба, во борба, во борба,
македонски народе.
За света народна слобода
со песни и радост се мрее!

Излеговме ние смели партизани,
над нас на Гоце знамето се вее,
во гори, полја и на сите страни,
фашистичка крв насекаде се лее.

Синови сме на нашата татковина,
на илинденските наследници,
строиме живот, слобода, иднина,
за, жени, деца, старци, младинци.

Vo borba makedonski narode

So vekovi okovana vo prangi,
pod ropstvo pishti Makedonija,
pojkje ne trpime beschesni lagi,
vo boj posleden borci vlegoa!

Vo borba, vo borba, vo borba,
makedonski narode.
Za sveta narodna sloboda
so pesni i radost se mree!

Izlegovme nie smeli partizani,
nad nas na Goce znameto se vee,
vo gori, polja i na site strani,
fashistichka krv nasekade se lee.

Sinovi sme na nashata tatkovina,
na ilindenskite naslednici,
stroime zhivot, sloboda, idnina,
za, zheni, deca, starci, mladinci.Date added: 01.03.2014
Popularity: 8583
Rating: 4.74 from 66 votes