Ленка

Lenka

Ленка

Откако Ленка остави
кошула тенка ленена,
кошула тенка ленена,
на разбој недовезена
и на наломи отиде
тутун да реди в' монопол,
лицето ѝ се измени,
веѓи ѝ паднаа надолу
и усни свија кораво.

Не беше Ленка родена
за тија пусти тутуни,
тутуни - жолти отрови
за гради - китки розови.

Прва година помина,
грутка в' срцето ѝ легна,
втора година намина,
болест ја в' гради искина.
Трета година, земјата
на Ленка покри снагата.

И ноќе кога месечко
гроб ѝ со свила виеше,
ветeрчок тихо над неа
дробна ѝ тага рееше:
"Зошто ми, зошто остана
кошула недоткаена,
кошула беше даровна?"

Lenka

Otkako Lenka ostavi
koshula tenka lenena,
koshula tenka lenena,
na razboj nedovezena
i na nalomi otide
tutun da redi v' monopol,
liceto ì se izmeni,
vegji ì padnaa nadolu
i usni svija koravo.

Ne beshe Lenka rodena
za tija pusti tutuni,
tutuni - zholti otrovi
za gradi - kitki rozovi.

Prva godina pomina,
grutka v' srceto ì legna,
vtora godina namina,
bolest ja v' gradi iskina.
Treta godina, zemjata
na Lenka pokri snagata.

I nokje koga mesechko
grob ì so svila vieshe,
veterchok tiho nad nea
drobna ì taga reeshe:
"Zoshto mi, zoshto ostana
koshula nedotkaena,
koshula beshe darovna?"Date added: 02.04.2014
Popularity: 6449
Rating: 4.3 from 23 votes