Молитва

Molitva

Молитва

Дај ми, боже, сила небесна,
да се кренам, да се извишам,
како ѕвезда јас да огреам,
химна да му запеам.

Нека расне, о боже, родот убав мој,
златен дожд од мудрост долго нека пие.
Нека биде, о боже, вечен родот мој,
нека е што не сме ние.

Дај ми, боже, љубов ангелска,
плодно семе јас да посеам,
да се роди жито медено,
вино зрело, светено.

Нека расне, о боже, родот убав мој,
златен дожд од мудрост долго нека пие.
Нека биде, о боже, вечен родот мој,
нека е што не сме ние.

Molitva

Daj mi, bozhe, sila nebesna,
da se krenam, da se izvisham,
kako dzvezda jas da ogream,
himna da mu zapeam.

Neka rasne, o bozhe, rodot ubav moj,
zlaten dozhd od mudrost dolgo neka pie.
Neka bide, o bozhe, vechen rodot moj,
neka e shto ne sme nie.

Daj mi, bozhe, ljubov angelska,
plodno seme jas da poseam,
da se rodi zhito medeno,
vino zrelo, sveteno.

Neka rasne, o bozhe, rodot ubav moj,
zlaten dozhd od mudrost dolgo neka pie.
Neka bide, o bozhe, vechen rodot moj,
neka e shto ne sme nie.Date added: 14.04.2014
Popularity: 4586
Rating: 4.45 from 22 votes