Ти ли се најде Лено мори

Ti li se najde Leno mori

Ти ли се најде Лено мори

Ти ли се најде, Лено мори,
ти ли се најде?
Дејгиди, слатка душо мори,
дервен да чуваш.
Дејгиди кротко јагне мори,
дервен да чуваш.

Дервен да чуваш, Лено мори,
дервен да чуваш.
Дејгиди, слатка душо мори,
баждар да збираш.
Дејгиди кротко јагне мори,
баждар да збираш.

Баждар да збираш, Лено мори
баждар да збираш.
Дејгиди, слатка душо мори,
сè жолти лири.
Дејгиди кротко јагне мори,
сè жолти лири.


Забелешка: „дервен“ значи клисура или премин, а „баждар“ во овој контекст значи такса, патарина. 

Ti li se najde Leno mori

Ti li se najde, Leno mori,
ti li se najde?
Dejgidi, slatka dusho mori,
derven da chuvash.
Dejgidi krotko jagne mori,
derven da chuvash.

Derven da chuvash, Leno mori,
derven da chuvash.
Dejgidi, slatka dusho mori,
bazhdar da zbirash.
Dejgidi krotko jagne mori,
bazhdar da zbirash.

Bazhdar da zbirash, Leno mori
bazhdar da zbirash.
Dejgidi, slatka dusho mori,
sè zholti liri.
Dejgidi krotko jagne mori,
sè zholti liri.


Zabeleshka: „derven“ znachi klisura ili premin, a „bazhdar“ vo ovoj kontekst znachi taksa, patarina. Date added: 16.04.2014
Popularity: 3843
Rating: 4.29 from 14 votes