За Карпош војвода

Za Karposh vojvoda

За Карпош војвода

Барабанот бие по Скопје град,
ќе ми го бесат селанецот млад,
Карпош војвода, смел, јунак, млад,
Карпош војвода, нашиот брат,
Карпош војвода, нашиот брат,
Карпуш војвода, смел, јунак, млад.

Вардар матен тече, бурни води пие,
карпушова мајка дробни солзи лее,
стои мајка му, стара, жена, слепа,
својот син го даде во борбата клета,
стои мајка му, стара, жена, клета,
својот син го даде во борбата клета.

Со бесилка на вратот, стои, Карпош, смел,
животот го даде за слобода,
за слобода мила, Македонија,
живот си даде за слобода,
за слобода мила, Македонија,
живот си даде за слобода.

Za Karposh vojvoda

Barabanot bie po Skopje grad,
kje mi go besat selanecot mlad,
Karposh vojvoda, smel, junak, mlad,
Karposh vojvoda, nashiot brat,
Karposh vojvoda, nashiot brat,
Karpush vojvoda, smel, junak, mlad.

Vardar maten teche, burni vodi pie,
karpushova majka drobni solzi lee,
stoi majka mu, stara, zhena, slepa,
svojot sin go dade vo borbata kleta,
stoi majka mu, stara, zhena, kleta,
svojot sin go dade vo borbata kleta.

So besilka na vratot, stoi, Karposh, smel,
zhivotot go dade za sloboda,
za sloboda mila, Makedonija,
zhivot si dade za sloboda,
za sloboda mila, Makedonija,
zhivot si dade za sloboda.Date added: 17.04.2014
Popularity: 3415
Rating: 4.4 from 10 votes