Лено, Ленче

Leno, Lenche

Лено, Ленче

Еј, за кого ти се тие црни очи,
за кого ти се тие медни усни?
Лено, Ленче, ајде кажи ми,
немој срце да ми изгори.

Лено, Лено, Ленче, мамино девојче,
татина галеница, биди ми свршеница.
Сè што сакаш, Ленче, тебе ќе ти дадам,
коси да ти милувам, на гради да те успивам.

Еј, крај твоите порти стројници се редат,
под твојот прозор ергени ти пеат.
Лено, Ленче, изгор мој, само јас ќе бидам твој,
Лено, Ленче, ангел мој, само јас ќе бидам твој.

Лено, Лено, Ленче, мамино девојче,
татина галеница, биди ми свршеница.
Сè што сакаш, Ленче, тебе ќе ти дадам,
коси да ти милувам, на гради да те успивам. 

Leno, Lenche

Ej, za kogo ti se tie crni ochi,
za kogo ti se tie medni usni?
Leno, Lenche, ajde kazhi mi,
nemoj srce da mi izgori.

Leno, Leno, Lenche, mamino devojche,
tatina galenica, bidi mi svrshenica.
Sè shto sakash, Lenche, tebe kje ti dadam,
kosi da ti miluvam, na gradi da te uspivam.

Ej, kraj tvoite porti strojnici se redat,
pod tvojot prozor ergeni ti peat.
Leno, Lenche, izgor moj, samo jas kje bidam tvoj,
Leno, Lenche, angel moj, samo jas kje bidam tvoj.

Leno, Leno, Lenche, mamino devojche,
tatina galenica, bidi mi svrshenica.
Sè shto sakash, Lenche, tebe kje ti dadam,
kosi da ti miluvam, na gradi da te uspivam. Date added: 15.05.2014
Popularity: 7058
Rating: 4.53 from 17 votes