Песна за Стив Наумов

Pesna za Stiv Naumov

Песна за Стив Наумов

- Долго трае овој пат, таа планина е висока
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.
- Мојте маки имат крај, мојот пат е, мајко, слобода,
не ме жали мила мајко, ако загинам.

Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.

- Мојте маки имаат крај, мојот пат е, браќа, слобода,
не ме жали, мила мајко, ако загинам.
- Долго трае овој пат, таа планина е висока,
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.

Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.


Забелешка: во чест на Стефан Наумов - Стив, народен херој од НОВ.

Pesna za Stiv Naumov

- Dolgo trae ovoj pat, taa planina e visoka
teshko mi e mili sinko, den da dochekam.
- Mojte maki imat kraj, mojot pat e, majko, sloboda,
ne me zhali mila majko, ako zaginam.

Stiv Naumov znaeshe hrabro da se bori,
Stiv Naumov ogrea kako sonce v zori,
Stiv Naumov ostana vo rodnite gori,
Stiv Naumov sloboda odovi ni stvori.

- Mojte maki imaat kraj, mojot pat e, brakja, sloboda,
ne me zhali, mila majko, ako zaginam.
- Dolgo trae ovoj pat, taa planina e visoka,
teshko mi e mili sinko, den da dochekam.

Stiv Naumov znaeshe hrabro da se bori,
Stiv Naumov ogrea kako sonce v zori,
Stiv Naumov ostana vo rodnite gori,
Stiv Naumov sloboda odovi ni stvori.


Zabeleshka: vo chest na Stefan Naumov - Stiv, naroden heroj od NOV.Date added: 15.05.2014
Popularity: 4412
Rating: 4.31 from 13 votes