Не плачи Лено мори

Ne plachi Leno mori

Не плачи Лено мори

Не плачи Лено, мори, не жалај, де,
не рони с`лзи, мори, крвави.
Не топи сајче шарено,
зар тука не е, мори, правено.
В' Желево село мори предено,
в' Желево село мори убаво.

В' Желево село, мори, предено, де,
Неволени село, мори, ткаено.
Охридски извор, мори, белено,
на мермер камен, мори, чукано,
в' Солуна града, мори, шиено.

Девет терзии, мори, го шиле, де,
триста си игли, мори, скршиле.
Товар си конци, мори, свршиле,
в' Лерина града, мори, донесено.
И на Елена е дарено,
да носи Лена, мори, да пее.


Забелешка: „саја“ е женска облека без ракави. Желево и Неволени се села во Егејска Македонија.

Ne plachi Leno mori

Ne plachi Leno, mori, ne zhalaj, de,
ne roni s`lzi, mori, krvavi.
Ne topi sajche shareno,
zar tuka ne e, mori, praveno.
V' Zhelevo selo mori predeno,
v' Zhelevo selo mori ubavo.

V' Zhelevo selo, mori, predeno, de,
Nevoleni selo, mori, tkaeno.
Ohridski izvor, mori, beleno,
na mermer kamen, mori, chukano,
v' Soluna grada, mori, shieno.

Devet terzii, mori, go shile, de,
trista si igli, mori, skrshile.
Tovar si konci, mori, svrshile,
v' Lerina grada, mori, doneseno.
I na Elena e dareno,
da nosi Lena, mori, da pee.


Zabeleshka: „saja“ e zhenska obleka bez rakavi. Zhelevo i Nevoleni se sela vo Egejska Makedonija.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6838
Rating: 3.86 from 7 votes