По поле одат аргати

Po pole odat argati

По поле одат аргати

По поле одат аргати,
аргати млади невести,
афион ќе ми копаат,
по тие ниви велешки.

Патот го води Гроздана,
Гроздана, мома убава
и по неа Невена,
Невена Георгиева.

Песни ми пеат ајдучки,
ајдучки, ем партизански
и во песните зборуваат:
„смрт или слобода“.


Забелешка: во спомен на партизанката Невена Георгиева - Дуња.

Po pole odat argati

Po pole odat argati,
argati mladi nevesti,
afion kje mi kopaat,
po tie nivi veleshki.

Patot go vodi Grozdana,
Grozdana, moma ubava
i po nea Nevena,
Nevena Georgieva.

Pesni mi peat ajduchki,
ajduchki, em partizanski
i vo pesnite zboruvaat:
„smrt ili sloboda“.


Zabeleshka: vo spomen na partizankata Nevena Georgieva - Dunja.Date added: 30.05.2014
Popularity: 4391
Rating: 4.33 from 9 votes