Ајде сите запејте, весело оро играјте

Ajde site zapejte, veselo oro igrajte

Ајде сите запејте, весело оро играјте

Одсекогаш, одсекогаш се вели:
„кој пее, зло не мисли“,
лошо на никого, лошо на никого.
Ајде сите запејте, весело оро играјте.

Одсекогаш, одсекогаш се вели:
„песната е рана душевна“,
на секој и секого, на секој и секого.
Ајде сите запејте, весело оро играјте.

Со песна, со песна и оро
животот е убав, безгрижен,
многу, многу радосен, многу, многу радосен.
Ајде сите запејте, весело оро играјте. 

Ajde site zapejte, veselo oro igrajte

Odsekogash, odsekogash se veli:
„koj pee, zlo ne misli“,
losho na nikogo, losho na nikogo.
Ajde site zapejte, veselo oro igrajte.

Odsekogash, odsekogash se veli:
„pesnata e rana dushevna“,
na sekoj i sekogo, na sekoj i sekogo.
Ajde site zapejte, veselo oro igrajte.

So pesna, so pesna i oro
zhivotot e ubav, bezgrizhen,
mnogu, mnogu radosen, mnogu, mnogu radosen.
Ajde site zapejte, veselo oro igrajte. Date added: 15.07.2014
Popularity: 2821
Rating: 3.67 from 3 votes