Славеј пее на трендафил

Slavej pee na trendafil

Славеј пее на трендафил

Славеј пее на трендафил,
моме седи на пенџере,
нажалено, насрдено,
ем со солзи на очите.

- Бог да бие мојта мајка,
што ме даде надалеку,
да не можам да се видам,
ни со мајка, ни со татко.

Ни со мајка, ни со татко,
ни со мојте мили сестри,
ни со моите мили браќа,
ни со моето прво либе.

Slavej pee na trendafil

Slavej pee na trendafil,
mome sedi na pendzhere,
nazhaleno, nasrdeno,
em so solzi na ochite.

- Bog da bie mojta majka,
shto me dade nadaleku,
da ne mozham da se vidam,
ni so majka, ni so tatko.

Ni so majka, ni so tatko,
ni so mojte mili sestri,
ni so moite mili brakja,
ni so moeto prvo libe.Date added: 08.06.2009
Popularity: 6676
Rating: 4.13 from 8 votes