Богата Сава, богата

Bogata Sava, bogata

Богата Сава, богата

Богата Сава, богата,
од пиле млеко, мори, имала,
од пиле млеко имала,
од срце рожба, мори, немала.
Турила камен на срце,
носила девет, мори, месеци.

Исткала свила, пелени,
купила лулки, мори, сребрени,
викнала нунко, владика,
Савино дете, леле, да крстат.

Кога во црква појдоја,
сите ми деца, леле, вриснаја.
Сите ми деца плачеа,
Савино дете, леле, не плаче.

Кога ми дома дојдоја,
Сава пред порти, леле, истрча,
и си го нунко запраша:
- Нунко ле, нунко море, владико,
какво му име кладовте?
- Саво ле, Саво леле, богата.

Саво ле, Саво богата,
пусто да ти е, мори, богатство!
Нели е камен пак камен?
Каменот, Саво мори, не плаче.

Bogata Sava, bogata

Bogata Sava, bogata,
od pile mleko, mori, imala,
od pile mleko imala,
od srce rozhba, mori, nemala.
Turila kamen na srce,
nosila devet, mori, meseci.

Istkala svila, peleni,
kupila lulki, mori, srebreni,
viknala nunko, vladika,
Savino dete, lele, da krstat.

Koga vo crkva pojdoja,
site mi deca, lele, vrisnaja.
Site mi deca plachea,
Savino dete, lele, ne plache.

Koga mi doma dojdoja,
Sava pred porti, lele, istrcha,
i si go nunko zaprasha:
- Nunko le, nunko more, vladiko,
kakvo mu ime kladovte?
- Savo le, Savo lele, bogata.

Savo le, Savo bogata,
pusto da ti e, mori, bogatstvo!
Neli e kamen pak kamen?
Kamenot, Savo mori, ne plache.Date added: 15.07.2014
Popularity: 2516
Rating: 3 from 1 votes