На четврти мај Гоце загина

Na chetvrti maj Goce zagina

На четврти мај Гоце загина

На четврти мај деветсто и трета
в' борба загина Гоце Делчев.
Животот го даде за Македонија,
Македонија слободна да биде.
Македонија слободна да биде,
земја македонска на Македонците.

Од Шар Планина до Егејско Море
и од Охрида до река Места,
старо и младо сето се расплака,
сè се расплака за Гоце Делчев.
Сето сe живо име македонско,
сè се расплака за Гоце Делчев.

Нема го веќе наш Гоце Делчев,
македонско знаме да ни развее.
Ама на народот клетва му остави
за да се борат, да не се предават.
За да се борат, да не се предаваат,
македонско име да не заборават.

Немој да плачеш, мој народ поробен,
на клетата судба крај ќе ѝ дојде.
Судбината твоја тогај ќе ја кажеш,
македонски народ слободен ќе биде.
Македонски народ слободен ќе биде,
земја македонска на Македонците.

Na chetvrti maj Goce zagina

Na chetvrti maj devetsto i treta
v' borba zagina Goce Delchev.
Zhivotot go dade za Makedonija,
Makedonija slobodna da bide.
Makedonija slobodna da bide,
zemja makedonska na Makedoncite.

Od Shar Planina do Egejsko More
i od Ohrida do reka Mesta,
staro i mlado seto se rasplaka,
sè se rasplaka za Goce Delchev.
Seto se zhivo ime makedonsko,
sè se rasplaka za Goce Delchev.

Nema go vekje nash Goce Delchev,
makedonsko zname da ni razvee.
Ama na narodot kletva mu ostavi
za da se borat, da ne se predavat.
Za da se borat, da ne se predavaat,
makedonsko ime da ne zaboravat.

Nemoj da plachesh, moj narod poroben,
na kletata sudba kraj kje ì dojde.
Sudbinata tvoja togaj kje ja kazhesh,
makedonski narod sloboden kje bide.
Makedonski narod sloboden kje bide,
zemja makedonska na Makedoncite.

On the fourth of May Goce died

On the fourth of May, nineteen hundred and three,
In a battle was lost Goce Delchev.
He gave his life for Macedonia,
So Macedonia could be free,
So Macedonia could be free,
The land of Macedonia for the Macedonians.

From the Shar Mountains to the Aegean Sea
And from Ohrid to the Mesta River,
Young and old, everyone cried,
Everyone cried for Goce Delchev.
Everything alive with the Macedonian name,
Everyone cried for Goce Delchev.

We no longer have our Goce Delchev,
To wave the Macedonian flag.
But to his people he left an oath,
So they can fight, and never surrender.
So they can fight, and never surrender,
To never forget the Macedonian name.

- Do not cry, my enslaved people,
This cursed fate will meet its end.
You will then say to your fate,
The Macedonian nation will be free.
The Macedonian nation will be free,
The land of Macedonia for the Macedonians.

Translation: Марио Христовски.Date added: 15.07.2014
Popularity: 8450
Rating: 4.19 from 67 votes