Оф либе, млада ме разболе

Of libe, mlada me razbole

Оф либе, млада ме разболе

Прстен ти враќам, мило либе,
и сè што имам од тебе.
Спомен од тебе нејќум да имам,
сакам да те заборавам.

Оф либе ле, срцето ми го изгоре,
оф либе ле, мене ме млада разболе.

Не можам либе да ти простам,
ни да ти заборавам,
мојата љубов ти ја заб'рави,
на друга ти ја подари.
Мене ме судба проколна, либе,
цел живот млада да плачам.

Оф либе ле, срцето ми го изгоре,
оф либе ле, мене ме млада разболе.

Мојата младост помина, либе,
без љубов и без топлина.
Знај дека либе и ти ќе жалиш
за наш'та љубов голема.
Знај, мило либе, доцно ќе биде,
љубовта наша помина.

Оф либе ле, срцето ми го изгоре,
оф либе ле, мене ме млада разболе. 

Of libe, mlada me razbole

Prsten ti vrakjam, milo libe,
i sè shto imam od tebe.
Spomen od tebe nejkjum da imam,
sakam da te zaboravam.

Of libe le, srceto mi go izgore,
of libe le, mene me mlada razbole.

Ne mozham libe da ti prostam,
ni da ti zaboravam,
mojata ljubov ti ja zab'ravi,
na druga ti ja podari.
Mene me sudba prokolna, libe,
cel zhivot mlada da placham.

Of libe le, srceto mi go izgore,
of libe le, mene me mlada razbole.

Mojata mladost pomina, libe,
bez ljubov i bez toplina.
Znaj deka libe i ti kje zhalish
za nash'ta ljubov golema.
Znaj, milo libe, docno kje bide,
ljubovta nasha pomina.

Of libe le, srceto mi go izgore,
of libe le, mene me mlada razbole. Date added: 19.07.2014
Popularity: 2028
Rating: 3.6 from 5 votes