Врзале го Марка црвени ремење

Врзале го Марка црвени ремење,
по Марка одеше марковиот татко
и милно се молеше: - Мили вили Турци,
пуштете го Марка, за него давам
плугој сосе волој.

По Марка одеше неговата мајка,
по Марка одеше и милно се молеше:
- Мили вили Турци, пуштете го Марка,
за Марка давам стребрени калдрми.

По Марка одеше марковата сестра,
по Марка одеше, милно се молеше:
- Мили вили Турци, пуштете го Марка,
за Марка давам ковани чапрази.
Забелешка: Песната е дел од народните велигденски обичаи во Струшка Малесија. Зборот „чапраз“ значи украсна тока за колан.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!