Ден денувам

(На Гоце Делчев)

Ден денувам - к'тишта потајни,
ноќ ноќувам - п'тишта незнајни.
Нeмам тато, ниту мама -
тато да ругае, мама да ридае...

Леле моја ти Пирин планино,
море црно цариградско вино.

С' враг врагувам - мера според мера,
с' благ благувам - вера зарад вера.
Немам братец, ни сестрица -
братец да ме фали, а сестра да жали...

Леле моја сабја халосија,
море љута одринска ракија.

Бог богува - нека си богува,
цар царува - века ли царува?
Немам либе, прва љубов,
мене да очек'ва и да ме оплак'ва...

Леле моја пушка огнебојка,
море тенка солунска девојка.
Забелешка: Текстот е дело на поетот Пејо Јаворов (1878 - 1914), а е посветен на Гоце Делчев. Подоцна песната станала инспирација за бугарскиот игран филм „Мера според мера“ (1988 година), кој е адаптација на книгата „Литургија за Илинден“ од Слобода Бочварова.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Бански старчета - Ден денувам
  2. Володја Стојанов - Ден денувам
  3. Теодосиј Спасов - Ден денувам

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Бански старчета
  2. Володја Стојанов
  3. Теодосиј Спасов