Што ми е мило ем драго на Којник дуќан да имам

Што ми е мило ем драго, оф аман,
што ми е мило ем драго,
на Којник дуќан да имам, аман, аман,
на Којник дуќан да имам.

Којнички моми да гледам, оф аман,
којнички моми да гледам,
којнички ем бузанчанки, аман, аман,
којнички ем бузанчанки.

Кога ми одат на афион, оф аман,
кога ми одат на афион,
у Петрета зик тончето, аман, аман,
у Јована на Спасеви.

На Петрета аргатите, оф аман,
сè млади моми убави,
на Јована аргатите, аман, аман,
сè стари баби без заби.
Забелешка: Којник е велешко маало.