Таму далеку вода ми дотече

Таму далеку
вода ми дотече, од бунарот,
и на бунарот,
анамче ми седи, платно ми бели.

Оздола иде
едно лудо, младо, неженето,
и на анамче,
вели ем говори: - Аман, анамче.

Дали го даваш,
или го продаваш, ој платното?
- И да го давам,
и да го продавам, тебе не давам.