Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Пусти ти биле меаните Иле

Еј, море Илија,
зошто пиеш вино, ракија?
Еј, не си бекрија,
меанџика да те успива.
Еј, Иле, Илија,
сите порти ги затворија,
еј, а ти остана
пак во таа пуста меана.

Пусти ти биле меаните Иле
и тоа вино црвено,
а јас те чекам дома да ми дојдеш,
во бела мека постела.