Мори сваќе

- Мори сваќе, сваќе, пуста сваќе,
мори што ми даде пуста снаа,
мори за нива е мрзелива,
мори а за дома, ич не ја бива.

Мори јас ѝ реков да замете,
мори мете, мете, два дни, три дни,
мори мете, мете, два дни, три дни,
мори а ѓубрето зад вратата.

Мори јас ѝ реков да замеси,
мори си замеси ракавите,
мори си замеси ракавите,
мори и раците до лактите.

Мори ја гу пратив за на вода,
мори си искрши двете стомни,
мори си искрши двете стомни,
мори си загуби опинците.

- Море свате, свате, црни свате,
море каква снаа ти пак сакаш,
море бела, бела, ем дебела,
море за момчето арно ја бива.

Море свате, свате, пусти свате,
море каков зетко ти ми даде,
море во нозете испокривен,
море во грбот е подгрбавен.
Море во грбот е подгрбавен,
море на главата влакно си нема.