Дојчин јунак, Сирак Јанко и Крали Марко, солунски чувачи

Се собрале, се набрале,
до три бана, до три кралја,
во град Солун, на солунски,
на солунски седум кули.

Едниот је Дојчин јунак,
Дојчин јунак од Солуна,
а вториот сирак Јанко,
сирак Јанко од Јанина.
А треќиот Крали Марко,
Крали Марко од Прилепа.

Јадат, пијат, се веселат,
со нојбет си градот чуват.

Сите редот одредоха,
редот дојде на Дојчина,
та си узе златна вигла,
та разгледа горе долу,
по патишта, по друмишта,
и по поле и по море.

Кога гледат по морето,
зададел се шарен кораб,
внатре седе еден турски,
еден турски челебија.

Еден Турчин чужја вера,
не си иде на скелето,
право тегле на Беш чинар.
Там излезе од коработ,
и отвори бели чадар.

Как' си виде Дојчин јунак,
та си вјахна брза коња,
та си слезе на Беш чинар.
Од далеку се предвикна,
на Турчина му говоре:

- „Море турски челебија,
море Турчин, чужја вера!
Заш' не идеш на скелето,
да си платиш тешки ѓумрук,
тук' си дошол на Беш чинар“?

Турчин веле и говоре:
- „Ја не дојдов да ви плаштам,
да ви плаштам тешки ѓумрук,
тук' сум дошол од султана,
да повелјам град Солуна“.

На Дојчин му жал паднало,
та си крена боздогана,
та си фрли по Турчина
и боздоган му утече,
и не погоди Турчина.

Тога Турчин се предвикна:
- „Излезите од коработ
да фатиме Дојчин јунак“!
Дојчин назад се поврна,
дробни солзи си пророни,
отиде на седум кули,
на дружина им говори:

- „Што седите, што гледате?
Дошла турска челебија,
челебија, чужја вера.
Што чиниме да чиниме,
град Солуна да чуваме“.
Забелешка: „Челебија“ значи господин, „скеле“ е чун или сплав со кој се префрла река или друга водена површина, „ѓумрук“ значи царина или трошарина, а „повела“ значи да заповеда или управува.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!