Јано мори, Јанинке

Сегде одев, сегде шетав,
по овој бел и шарен свет.
Ама како тебе, бела Јано,
ама како тебе, моја рано,
уште нигде не најдов.

Јано мори, Јанинке,
моја мала фиданке,
знаеш каде ли згрешивме?
Двајца млади, еј,
не се зедовме!

Дали знаеш, дали памтиш
кога бевме крај Радика?
Тогаш ти ми рече, бела Јано,
тогаш ти ми вети, моја Јано,
дека вечно ќе се љубиме.

Јано мори, Јанинке,
моја мала фиданке,
знаеш каде ли згрешивме?
Двајца млади, еј,
не се зедовме!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Благоја Грујовски - Јано мори, Јанинке

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Благоја Грујовски