На тумба Турци

(Сношти се Риза армаса)

Сношти се Риза армаса мамо,
во едно село далечно,
јој леле, леле,
во една куќа зенгина.

Многу имање имале мамо,
булуци овци паселе
јој леле, леле,
сурија волови паселе.

Сурија волови паселе мамо,
ергеле коњи терале,
јој леле, леле,
ергеле коњи терале.

На тумба Турци седеа мамо,
и со тамбура свиреа,
јој леле, леле,
и ву тамбура велеа:

- А била Риза убава мамо,
кога ѝ момче не чини,
јој леле, леле,
кога ѝ момче не чини.

Краста да ѝ фати овците, мамо
волкот да ѝ тури воловите.
Ој леле леле,
мечка да ѝ јади којните.

Кога е момче не чини, мамо
шо е вој дилбер по него?
О леле леле
шо е воа аро пред нега?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Selyani Macedonian Folklore Group - На тумба Турци
  2. Мери Минас Магдалена - На тумба Турци

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Selyani Macedonian Folklore Group
  2. Мери Минас Магдалена