Турчин девојка врзана носит

Турчин девојка врзана носит
од Ново Брдо, за бело грло.
За бело грло, со бела риза,
Турчин девојка врзана носит.

Девојка му се милно молеше:
- Пушти ме мене, Турчине море,
пушти ме мене, фати татко ми!
Девојка му се милно молеше.

Од је татко ми баш арамија,
баш арамија по Шар Планина.
Татко ми крадит руди јагница,
од је татко ми баш арамија.

Та ми ѝ колит на Каракамен,
та ми ѝ печит на Капинчица,
та си 'и виќат свој побратими,
та си 'и јадит во гора зелена.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!