Стамјанине домаќине

Стамјанине домаќине,
тука ли си или не си?

Ако спиеш, разбуди се,
ако пиеш, весели се.

Оти идат мали моми,
мали моми, водичарки.


(Друга верзија)

Домаќине Стамјанине,
дали пиеш, или спиеш,
ако пиеш весели се,
ако спиеш разбуди се.

Долетало лепо пиле,
на рамена на Стамена,
тогај велит домаќинот:
- Ај подајте лак и стрела,
да застрела ова пиле.

Одговори лепо пиле:
- Не сум пиле за стрелање,
тук сум пиле аберџија,
абер носам од далеку,
ти си имаш мила сина,
царот има мила ќерка,
двајца да се сосватите.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!