Слегов долу во визбата

Слегов долу во визбата,
там' си најдов невестата.

Там' си најдов невестата,
со главата под бочвата.

Со главата под бочвата,
а устето под чепчето.

Што ќе капне на земјата,
нека капне во устата.