Стамено пиле шарено

- Стамено пиле шарено,
доста ми шета низ село.
Доста ми фашта јарани,
јарани и побратими.

Стамена лепо му зборвит:
- А море лудо и младо,
јас дека шетам низ село,
јас не си фаштам јарани,
јарани и побратими,
тук' барам момче за мене.

- Стамено пиле шарено,
ко бараш момче за себе,
тто ти момче за тебе.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!