Девојче море девојче

- Девојче море девојче,
девојче, златно кумривче,
крај мене врвиш, не зборвиш,
што пизма држиш со мене?

Ал' ти е уста медена,
ал' ти е грло шекерно
ал' ти се заби бисерни?

- Лудо бре младо, не зборви,
не трескај ми го срцево,
от' ми е срце треснато.

Некни ми умре татко ми,
вчера ми умре мајка ми,
браќата ми се готови.
Забелешка: Кумрија е грлица, вид гулаб. Пизма значи омраза, нетрпеливост.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!