Елена болна лежала

Елена болна лежала
од пуста болест неверна.

Од два куршума телии
во десно рамо удрена.

Негушка лута ракија,
солунско суво грозјенце.

Битолска бела погача,
тиквешко вино црвено.

Тетовски благи јаболки,
кичевски слатки оре’и.

- Елено моме убаво,
кога си болна лежала
што не си мене кажала
понада да ти донесам.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!