Веља и Вељо

Одит Веља на вода:
- Ај ти Вељо, Вељушо,
Веље пушти коњите,
та е скрши стомните.

Седна Веља да плачит,
Веље ми ја палтеше:
- Молчи Вељо, не плачи,
ќе ти купам стомните,
денеска е сабота,
утре ми е недела.

Утре ми е недела,
јас ќе одам на пазар,
ќе ти купам две стомни.
Тие бе’а земени,
ќе ти купам стребрени!
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!