Мило Јане, мило добро

Отка' с'нце зајде, појде ле,
Месечина зара даде.
Месечина зара даде, ле,
зара даде и огреа.

- Ајде Јано, ајде шчерко ле,
башча ти си вода тера.
- Ој ле мале, стара мале ле,
пусти да закалат коње.

Заминаја, поминаја ле,
разматија кладенците.
Па 'и чеках да се вират, ле,
да се вират, да се бистрат.

- Лажи Јано кој ќе лажеш ле,
маќа не мо'ш да излажеш.
И маќа е мома била, ле,
момувала, радувала.
Забелешка: Терминот „зара даде“ е архаичен и значи „пушти зрак“. „Башча“ е татко, а „шчерка“ значи ќерка во малешевскиот регион. Да „закалат“ значи со газење да дигнат кал од дното и така да ја заматат водата. Да се „вири“ значи новата, свежа вода да го избистри претходно заматениот извор.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Малешевска китка - Мило Јане, мило добро

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Малешевска китка