Нарочува бело Менде, порочува

Нарочува бело Менде, порочува:
- Како знојеш, аџи Павле да си дојеш.

Да си доеш, аџи Павле пред Петровден,
пред Петровден, аџи Павле, две недели.

Ако не доеш, аџи Павле, пред Петровден,
ќа го најеш бело Менде оможено.