Тихо Мирка си заспала

(Песна за Мирка Гинова)

Тихо Мирка си заспала
во Почепските планини,
во Почепските планини,
таму долу во ливади.

Насред ноќи пристигнале,
втора чета комесари,
гласот Мирка им го слушна,
одма Мирка се разбуди.

Во зората пристигнале
клети шпиони фашисти,
местото го заградија,
жива Мирка фатија.

Жива Мирка ја фатија,
во град Воден ја носија,
тешко Мирка ја мачија,
жива во гроб ставија.