Песна за Деспина

- Голема риџа ти чинам
ти кира Савето,
и јас те поздрављам,
да ми дојдиш на визита,
јас да те пречекам.

- Не можам јас да дојдам
ти кира Марие,
таџис не чини се,
ќе ти ја пратам сестра ми
кира Катерина.

Чукна, тропна на вратата
тетка Катерина
отвори Деспина,
је се спушти на Деспина,
ја баци раката,
во раката меџидија
нишан за Деспина.

- Нишан ти давам Деспино,
да не ме заборавиш.
Поминаја три години,
ти ме заборави.

- Дојди горе во одаја,
тетко Катерино,
на џамфес миндери,
ти благо да си земиш,
кафе да с' напиеш.

- Јас благо не ти љубам,
кафе не ти пијам,
ти кира Марие.
Само ја сакам Деспина
за кир Ристакија.

Бог да бие тој Пармака,
Пармак Димитрија,
Димитри чапкунот.
Што је мамил три години
таа кира Деспина,
што је мамил три години,
и пак не је зеде.

Во сабота навечер,
во осум сатот,
свирит Караѓуле.
Бргу направи азуал
ти кира Марие,
фрли го на Андронакија,
ти кира Марие.
- Голема риџа ти чинам
кир Андронакија,
Деспина ќе ја грабеа,
јас не ќе је видев.

- Колку се ѕвезди на небо,
пушки ќе донесам,
пушки ќе фрламе.
Деспина ќе ја грабиме
ти не ќе е видиш.

- Немој Марие, нечинит
резил да не бидиш.